3 تیر 1403 06:18

کمیته جذب سرمایه گذار

رئیس کمیته

آقای .....

عضو کمیته

آقای .....

عضو کمیته

آقای .....

عضو کمیته

آقای .....

عضو کمیته

آقای .....

عضو کمیته

آقای .....