24 خرداد 1403 07:15

مهمترین مصوبات شورا

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر از تاریخ …………… بدین شرح میباشد:

ردیف
تاریخ مصوبه
شرح مصوبه