24 تیر 1403 20:17

منشور اخلاقی شهرداری

 1. به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
 2. نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود.
 3. راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.
 4. فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
 5. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و…) صورت گیرد.
 6. به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.
 7. اطلاعات لازم جهت انجام خدمت بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد.
 8. انجام وظایف به صورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.
 9. از مظاهر فساد اداری، نظیر توصیه، سفارش، و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود.
 10. در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.
 11. فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام شود.
 12. از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود.
 13. رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری شود.
 14. از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
 15. از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود.
 16. تجهیزات و اشیاء به طور دقیق و منظم استقرار یابدبه نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.
 17. حسب مورد از وسائل ایمنی استفاده گردد.
 18. از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمانی جلوگیری شود.
 19. سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.
 20. از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد.
 21. اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.
 22. نسبت به حرفه وسازمان مطبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.
 23. قوانین و مقررات سازمانی به طور دقیق رعایت شود.
 24. از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود.