24 خرداد 1403 06:37

اطلاعات انسانی

مردم شناسی

مردم شهر حنا از قوم لر هستند و به زبان لری صحبت می کنند.

اطلاعات جمعیتی

جمعیت شهر حنا بر اساس نتایج آخرین سرشماری ۴۹۲۲ نفر ،بر اساس اطلاعات مرکز بهداشت و درمان حنا ۵۷۵۰ نفر و افزایش جمعیت شهر در فصول گرم سال حضور جمعیت کارگری، عشایری و فصلی ۱۱ هزار نفر جمعیت اعلام گردیده است.

اشتغال و اقتصاد

روحیه بیشتر مردم شهر حنا با کشاورزی و دامداری عجین است و بیست درصد مردم شهر حنا نیز در بخش صنعت، خدمات و ساختمان سازی مشغول اند. 
ره آورد صنایع دستی این منطقه قالی بافی است که با فعال بودن ۲۰۰ دستگاه قالی توانسته است به طور متوسط با تولید ۱۴۰۰ مترمربع قالی در هر سال نقشی موثر در اقتصاد شهر حنا و اطراف حنا داشته باشد.